Geaccrediteerde praktijk

Geaccrediteerde praktijkDe praktijken van huisartsen Luiken, Methorst en van Steen-Marcus zijn door NHG-Praktijkaccreditering® geaccrediteerde praktijken.

Wat mag u als patiënt van een geaccrediteerde praktijk verwachten?

 

A. Kwaliteit

De patiënt mag verwachten dat:

 • de gekozen zorgaanpak aansluit bij zijn of haar zorgbehoeften;
 • voor hem of haar voldoende duidelijk is welke zorg wordt verleend en waarom;
 • de praktijk huisartsenzorg verleent volgens de actuele stand van inzichten, standaarden en richtlijnen;
 • de uitvoering van de geboden zorg optimaal is;
 • de huisartsenpraktijk continu aan verbetering werkt.

B. Personeel

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • zorgt dat iedere praktijkmedewerker zich houdt aan de wet;
 • iedere praktijkmedewerker de juiste opleiding heeft gevolgd en over de juiste diploma’s beschikt;
 • zorgt dat iedere praktijkmedewerker zich regelmatig bijschoolt;
 • zorgt dat praktijkmedewerkers intern goede afspraken hebben over medische handelingen en mogelijke behandelrisico’s.

C. Klantgerichtheid en -contact

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk ervoor zorgt dat:

 • de patiënt een duidelijk aanspreekpunt heeft;
 • het aanspreekpunt zich verantwoordelijk voelt voor de zorg aan hem of haar;
 • het aanspreekpunt de context van hem of haar goed kent;
 • het aanspreekpunt weet wat hij of zij nodig heeft;
 • het aanspreekpunt hem of haar de best mogelijke zorg en aandacht geeft;
 • het aanspreekpunt voldoende tijd aan hem of haar besteedt;
 • het aanspreekpunt hem of haar met respect benadert.

D. Samenwerking met andere zorgverleners

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • goed samenwerkt met andere huisartsenpraktijken in de omgeving, ziekenhuizen en andere zorgverleners.

E. Ervaringen

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • luistert naar en rekening houdt met feedback van patiënten;
 • regelmatig een patiënten tevredenheidonderzoek uitvoert;
 • de mening van de patiënt wil weten over de dienstverlening en gewenste verbeteringen;
 • de uitkomsten van patiëntenquêtes gebruikt voor verdere verbetering van de praktijkvoering en de zorg.

F. Klachten

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • ervoor zorgt dat een klacht eenvoudig kan worden ingediend;
 • de patiënt informeert over de status en uitkomst van de klachtafhandeling;
 • de klacht zo snel mogelijk oplost.

G. Veiligheid

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • veilig is;
 • leert van eerder gemaakte fouten en incidenten;
 • weet wat de risico’s zijn van huisartsgeneeskundige zorg;
 • zorgt dat risico’s worden beperkt en waar nodig direct maatregelen neemt om de veiligheid te verbeteren.

H. Bereikbaarheid

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • goed bereikbaar is;
 • er in geval van spoed voor zorgt dat er binnen 30 seconden telefonisch contact met de praktijk is;
 • er in geval van spoed voor zorgt dat er, in het zorggebied (het praktijkgebied), binnen 15 minuten hulp ter plaatse is.

I. Hygiëne

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • er zichtbaar voor zorgt dat er hygiënisch en waar nodig steriel wordt gewerkt;
 • maatregelen heeft genomen om risico’s op overdracht van besmettelijke aandoeningen te beperken;
 • zorgt dat praktijkmedewerkers voldoende beschermd zijn om zichzelf en de patiënt tegen besmettelijke aandoeningen te beschermen.

J. Privacy

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • de privacy (van de medische gegevens) van elke patiënt voorop stelt;
 • wettelijke verplichtingen rond beheer van gegevens naleeft;
 • zorgvuldig en integer met persoonlijke patiëntengegevens omgaat;
 • zorgt dat het medisch dossier alleen voor bevoegde personen beschikbaar en toegankelijk is;
 • zorgt voor de overdracht van relevante gegevens bij doorverwijzing;
 • zorgt dat zijn of haar patiëntgegevens beschikbaar zijn als deze benodigd zijn.

K. Medische middelen en apparatuur

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • beschikt over alle benodigde medische middelen, zoals verbandmateriaal en medicatie voor behandeling en diagnose;
 • ervoor zorgt dat de medische middelen geschikt en direct beschikbaar zijn voor gebruik.
 • geen verlopen medicamenten en middelen gebruikt bij de behandeling.
 • beschikt over instrumenten en apparatuur voor het verlenen van goede zorg;
 • ervoor zorgt dat al deze middelen in goede staat verkeren.

L. Spoedeisende zorg

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • de urgentie van zijn hulpvraag correct en direct beoordeelt;
 • bij de urgentie passende actie onderneemt.

M. Diagnose

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • tests en onderzoeken deskundig, veilig en doeltreffend uitvoert of laat uitvoeren;
 • zorgvuldig omgaat met uitkomsten van tests en onderzoeken.

N. Patiëntenvoorlichting

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • hem of haar informeert over mogelijke behandelingen, ziekenhuiskeuze, labuitslagen en de voortgang in behandelingen;
 • gevraagd en ongevraagd voorlichting geeft over de zorg en dienstverlening die de huisartsenpraktijk biedt;
 • duidelijk maakt hoe de patiënt de juiste zorg kan krijgen en wat deze zorg inhoudt.
 • informatie zodanig verstrekt dat deze voor de patiënt begrijpelijk is;
 • bij het verstrekken van informatie gebruik maakt van begrijpelijk informatiemateriaal of verwijst naar betrouwbare internetbronnen;
 • de patiënt zo optimaal mogelijk helpt bij zijn beslissing om wel of niet een behandeling of onderzoek te laten uitvoeren;
 • informatie verstrekt die de patiënt inzicht geeft in de reden van een verwijzing en de keuze voor een zorgverlener;
 • duidelijk maakt waar het kwaliteitskeurmerk voor staat, en waarvoor dit behaald is.

O. Behandelingen

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • alle behandelingen laat uitvoeren door bevoegde en bekwame professionals;
 • zorgt dat alle (be)handelingen deskundig en veilig worden uitgevoerd;
 • zorgt dat alle (be)handelingen doelmatig worden uitgevoerd in het belang van de patiënt.

P. Medicijnen

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • veilig en verantwoord medicijnen voorschrijft;
 • zich inspant om een actueel medicatieoverzicht te hebben;
 • zich inspant om medicatieoverzichten beschikbaar te hebben voor uitwisseling met andere huisartspraktijken, ziekenhuizen en andere zorgverleners;
 • goede informatie verstrekt over doel, gebruik, bijwerkingen en eventuele risico’s van de voorgeschreven medicatie.

Q. Behandelingsresultaten

De patiënt mag verwachten dat de huisartsenpraktijk:

 • periodiek de resultaten van behandelingen bespreekt;
 • in overleg met de patiënt maatregelen neemt om eventueel tegenvallende behandelingsresultaten te verbeteren;
 • de patiënt wijst op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden om bij te dragen aan het succes van de behandeling.