VerwijzingWerkafspraak rondom verwijsbrieven

In 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) regels rondom verwijzingen vastgesteld (zie onder) en onder de noemer 'Het Roer Gaat Om' zijn afspraken gemaakt om de administratieve lasten van huisartsen te verminderen.

Beiden zijn ook besproken met de medisch specialisten (BSC) en de huisartsen in het EenTwee overleg en heeft in 2015 geleid tot een heldere werkafspraak rondom verwijsbrieven, namelijk:

'Zolang een patiënt onder behandeling blijft van een medisch specialist voor dezelfde aandoening of kwaal (en dus niet is terugverwezen naar de eerste lijn) hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing af te geven. Is er sprake van een ‘nieuwe’ aandoening of kwaal, dan is een nieuwe verwijzing nodig.'

Herhaaldelijk blijken hierover echter misverstanden te bestaan en is er discussie tussen huisartsen en polimedewerkers. Daarom het dringende verzoek aan de unithoofden van de het JBZ om deze afspraken opnieuw bij alle polikliniekmedewerkers en medisch specialisten onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om in de specialistbrieven een standaardformulering op te nemen waarin dit onderscheid van wel of niet een nieuwe verwijzing bij klachten in het kader van dezelfde zorgvraag voor huisartsen en polikliniekmedewerkers altijd eenduidig is terug te vinden.


In 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) regels rondom verwijzingen vastgesteld. Om antwoord te geven op de vraag hoe lang een verwijzing geldig is wordt daarin onderscheid gemaakt tussen:

  • De periode tussen de verwijzing vanuit de eerstelijn en de eerste afspraak met de medisch specialist.
  • Als de verwijzing is voorzien van een datum tot wanneer de verwijzing geldig is en deze datum is verlopen, dan moet de verzekerde opnieuw een verwijzing aanvragen of toestemming vragen bij de zorgverzekeraar. Als de verwijzing niet voorzien is van een datum, dan is de verwijzing in principe onbeperkt geldig (tenzij de zorgverzekeraar hier in de polis voorwaarden aan stelt, dit dient de patiënt zelf te controleren).
  • De periode waarbij een patiënt reeds in behandeling is, of is geweest bij een medisch specialist en terugkomt in het kader van dezelfde zorgvraag.

Zolang een patiënt onder behandeling is van de medisch specialist, is er geen verwijsbrief nodig voor vervolgafspraken. Ook niet wanneer de medisch specialist de patiënt pas na meer dan 1 jaar terug wil zien op de polikliniek. Voor een patiënt die uitbehandeld is of waarvan de medisch specialist niet expliciet heeft aangegeven dat de patiënt bij dezelfde klachten weer terug kan komen op de polikliniek, is wel een nieuwe verwijzing nodig. 

Wij verwijzen u niet achteraf

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist in het ziekenhuis maken en achteraf een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou de huisarts dat wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt alleen naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol maar ook duur. Om deze zorg nog lang beschikbaar te kunnen houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed, m.u.v. spoedeisende hulp.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Omdat niet iedereen van deze regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat de huisartsen geen verwijzingen achteraf zullen schrijven.